Автотөлем шарттары

Орналастыру күні: «5» қазан 2020 ж.
Күшіне ену күні: «5» қазан 2020 ж.

Терминдер мен анықтамалар

Жазылым - бұл Пайдаланушыға жазылу кезінде Сайтта көрсетілген параметрлер бойынша Пайдаланушы теңшейтін Тапсырыстарды автоматты түрде орналастыру және төлеу мүмкіндігін беру.
Бір реттік жазылым – бір өнімге ресімделген және басқа жазылымдармен біріктірілмеген Жазылым.
Топтық жазылым - бірнеше жазылымнан тұратын жазылым, олар бір топқа біріктіріліп, сол жазылымдарға Тапсырыс өңделеді, төленеді және бірге жеткізіледі.
Автотөлем - автотөлем Шарттарына сәйкес Тапсырыс үшін Пайдаланушының Банктік картасынан Жазылу кезеңі ішінде ақшалай қаражатты ай сайын автоматты түрде есептен шығару.
Жазылымды іске қосу - Жазылу шарттарымен және Автотөлем шарттарымен анықталған күннен бастап Жазылу шарттарын қолдану.
Автотөлем күні - Жазылу бойынша Тапсырысты автоматты түрде төлеудің белгіленген күні.
Белсенді жеңілдіктер - күнтізбелік ай ішінде 2-сінен 31-не дейін жасалған сатып алуларға жеңілдік купоны, барлығы 100 PV. Купондарды келесі айда 2-сінен 26-на дейінгі аралықта 50 PV мөлшерінде Тапсырыстарға қолдануға болады.
Банк картасы - Өнімнің ақысын төлеу мақсатында Пайдаланушының жеке кабинетінде көрсетілген банк картасы.
Жеке кабинет - Пайдаланушының ақпаратын қамтитын және құқықтар мен міндеттердің туындауына, өзгеруіне және тоқтатылуына бағытталған іс-әрекеттерді жасауға мүмкіндік беретін логин/құпия сөз арқылы сәйкестендіру жолымен Қосымша сайт арқылы қолжетімділік берілетін Пайдаланушының дербес парақшасы.
Тапсырыс – Жазылым бойынша Өнімге тапсырыс беру.
Пайдаланушы – Амвэйге Клиент немесе Амвэй ережелері мен саясатына сәйкес АТК ретінде тіркелген тұлға.
Сайт – amway.ru немесе kz.amway.com интернет-сайты
Өнім – Жазылу шарттары мен Автотөлем шарттарына сәйкес Жазылым арқылы сатылатын Амвэй тауарлар.
Автотөлем шарттары - Жазылу шарттарының ережелерін ескере отырып, Амвэй белгілейтін және Сайтта орналастырылған Тапсырыстарды автоматты түрде төлеу шарттары.
Жазылу шарттары - Амвэй белгілейтін және Сайтта орналастырылған Автотөлем шарттарының ережелерін ескере отырып, Өнімге жазылудың жалпы шарттары.
Электрондық пошта - Пайдаланушының Сайтта Жеке кабинетте тіркелу кезінде көрсеткен электрондық пошта мекенжайы.
Жазылу шарттарының мәтінінде мағынасы анықталмаған барлық терминдерді Amway Мінез-құлық қағидаларында келтірілген мағынада түсіну керек.

 1. 1. Жалпы ережелер

  1. 1.1. Осы құжат Пайдаланушыларға Автотөлем мүмкіндігін беру ережелері мен шарттарын белгілейді.
  2. 1.2. Автотөлемді ресімдегеннен кейін Пайдаланушы Автотөлем шарттарын, сондай-ақ Автотөлем шарттары сілтеме жасайтын барлық құжаттардың ережелерін толық көлемде, ешқандай ескертпелерсіз және ерекшеліктерсіз қабылдаған болып саналады. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың ережелерімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы Жеке кабинетте Автотөлемді тоқтатуға міндетті.
  3. 1.3. Автотөлем шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы «Өнімге жазылу» бағдарламасының жалпы шарттарына сәйкес Жазылым тапсырыстарының автотөлеміне келіседі. Егер Жазылымды ресімдеу кезінде Пайдаланушының Жеке кабинетінде сақталған Банк карталары болмаса немесе ол олардың ешқайсысын таңдамаса, онда Жазылымды автоматты түрде төлеу үшін Пайдаланушы Жазылымның бірінші тапсырысын төлейтін банк картасы пайдаланылатын болады.
  4. 1.4. Жазылым автоматты түрде таңдалған банк картасымен төленеді, бірінші тапсырыстан басқа, ол жазылымды ресімдегеннен және растағаннан кейін бірден төленеді.
   Егер Пайдаланушыда белсенді Жалғыз жазылым немесе Топтық жазылым болса, Пайдаланушы оған жаңа жазылымдарды қоса алады. Бұл жағдайда жазылымдар бір топқа біріктіріліп, Жазылымды автотөлеу күні автоматты түрде бірге өңделеді, оған Пайдаланушы жаңа жазылымдарды қосады, соның ішінде жаңа жазылымға бірінші тапсырыс береді.
  5. 1.5. Автотөлем күнін Пайдаланушы Автотөлем жасалатын күнтізбелік ай шегінде өзгертуі мүмкін. Өзгерістерді Пайдаланушының жеке кабинетіндегі «Менің жазылымдарым» бөлімінде енгізу қажет. Келесі Тапсырыстың Автотөлем күнін өзгерту қажет болған жағдайда, Пайдаланушы оны келесі Автотөлем күніне дейін жасауға міндеттенеді. Бұл ретте Пайдаланушы Жазылымның құрамына кіретін уақытша қолжетімсіз тауарды сатуды жаңартқаннан кейін Жазылым іске қосылған жағдайда, Жазылымды Автотөлем күні Амвэй тарапынан автоматты түрде өзгертілуі мүмкін екендігімен келіседі.
  6. 1.6. Ақшалай қаражатты есептен шығару күніне дейін күнтізбелік 3 күн бұрын Автотөлем тәртібімен Пайдаланушыға Электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберіледі, онда алдағы Тапсырыс үшін есептен шығарудың алдын ала сомасы көрсетіледі. Есептен шығарудың нақты сомасы жеткізу құнының, Amway өнімі құнының ықтимал өзгеруі себебі бойынша хабарламада көрсетілгеннен, сондай-ақ қолданылатын белсенді жеңілдіктер мен Автотөлем шотындағы және Автотөлем күніне артық төлеу шотындағы қаражат санынан ерекшеленуі мүмкін.
  7. 1.7. Жазылу бойынша Тапсырыстарды төлеу кезінде Амвэй белгіленген лимиттер шеңберінде жеңілдік шотындағы және Артық төлеу шотындағы қаражат автоматты түрде есептен шығарылады. Белсенді жеңілдіктер Жазылым Тапсырыстарына егер Пайдаланушы растау кезеңінде жазылымды рәсімдеу кезінде белсенді жеңілдіктерді автоматты түрде қолдану опциясын таңдаған жағдайда және оның тапсырыс сомасы 50 PV-ден асқан жағдайда ғана автоматты түрде қолданылады. Бұл жағдайда Белсенді жеңілдіктер толығымен қолданылады, ал топтық жазылымда топтық жазылымға кіретін жазылымдардың әр жеке Тапсырысына толығымен қолданылады.
  8. 1.8. Егер Амвэйге байланысты емес қандай да бір себептер бойынша Автотөлем Пайдаланушы белгілеген күні жасалмаса, Пайдаланушы Жазылым төлемінің жоқтығы туралы электрондық поштаға хабарлама алады. Бұл ретте Пайдаланушының картасынан қаражатты автоматты түрде есептен шығару әрекеттерін қайталау күн сайын 7 күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі. Сондай-ақ, Пайдаланушыға 7 күнтізбелік күн ішінде Жеке кабинеттегі «Менің жазылымдарым» бөлімінде Жазылымды өз бетінше төлеу мүмкіндігі беріледі.
  9. 1.9. Егер Жазылым күнтізбелік 7 күн ішінде төленбесе, қалпына келтіру мүмкіндігінсіз ол автоматты түрде жойылады және Пайдаланушы соңғы Жазылым тапсырысына жеңілдік ала алмайды. Алайда Пайдаланушының жаңа Жазылымды ресімдеуге мүмкіндігі болады.
 2. 2. Қорытынды ережелер

  1. 2.1. Автотөлем шарттары, сондай-ақ Автотөлем шарттарына сілтеме жасалған құжаттар Амвэйге арнайы ескертусіз өзгертілуі мүмкін, егер Жазылу шарттарының және/немесе Жазылу шарттары сілтеме жасайтын құжаттардың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, Автотөлем шарттарының жаңа редакциясы, сондай-ақ Автотөлем шарттарына сілтеме жасалатын құжаттар осы тармақта көрсетілген мекенжай (не Жазылу шарттары сілтеме жасайтын мекенжай) бойынша Интернет желісінде орналастырылған кезден бастап күшіне енеді. Жазылу шарттарының қолданыстағы редакциясы келесі мекенжай бойынша бетте орналасқан: https://www.kz.amway.com/legal
  2. 2.2. Егер Амвэй Автотөлем шарттарына және/немесе Автотөлем шарттарына сілтеме жасайтын құжаттарға Пайдаланушы келіспейтін Автотөлем шарттарының 2.1-тармағында көзделген тәртіппен қандай да бір өзгерістер енгізген жағдайда, ол Жеке кабинетте Автотөлемді тоқтатуға міндетті.